Mateřská škola Motýlek - Zápis

Arabská 684/10 16000 Praha 6 - Vokovice

Kalendář zápisu do MŠ
Datum Čas Akce Poznámka
21.3.2018

Zveřejnění informací k zápisu do MŠ pro 2018/2019. 

Zveřejnění kritérií k zápisu do Mateřské školy Motýlek pro šk. rok 2018/2019.

Uvítáme použití tiskopisů naší MŠ dostupných v tabulce s tiskopisy.
21.3.2018 Tiskopisy k zápisu:
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
Dodatek k žádosti,
Evidenční list pro dítě v MŠ Motýlek.
Žádost, dodatek k žádosti a evidenční list vytiskněte, vyplňte a připravte k zápisu.
Evidenční list má 2 strany, prosím, vytiskněte na jeden list oboustranně.
25.4.2018

10:00

11:30

Návštěvní dopoledne pro nové zájemce (pouze pro rodiče) ve všech třídách. V 10 hodin společné setkání s ředitelkou MŠ ve třídě Baboček (žlutá budova, 1.patro). Ředitelka MŠ podá informace o MŠ i o postupu zápisu. Od 10.30 do 11.30 možnost návštěvy ostatních tříd.

25.04.2018 budeme od 10 do 11.30 vydávat v MŠ tiskopisypouze na vyžádání (pro ty, kteří nemají k dispozici PC).

2.5.2018 13:00

17:00
Příjem vyplněných tiskopisů MŠ Motýlek v ředitelně MŠ (zelená budova MŠ).
Sebou si rodiče přinesou k nahlédnutí občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte.
Účast dítěte na zápisu není nutná, tento den probíhá jen správní řízení a může se tvořit fronta žadatelů.
Potvrzení o trvalém pobytu dítěte je třeba pouze pokud není shodné s trvalým pobytem žadatele.
V evidenčním listu dítěte přijímáme pouze originál potvrzení od lékaře nebo notářsky ověřenou kopii.
Před podáním žádosti o přijetí se prosím seznamte s informacemi o závazné adaptaci dětí v naší MŠ:
V naší MŠ využíváme léty ověřenou zkušenost s pozvolným zvykáním
(postupně se prodlužující dobou pobytu dítěte ve třídě - počítejte minimálně se 2 týdny zkrácené docházky).
Na pořadí doručených žádostí nezáleží.
9.5.2018 10.30

11.30
Možnost nahlédnutí do spisu (pouze Vašeho) dítěte.
9.5.2018 Od 12:00

Zveřejnění seznamu registračních čísel dětí nově přijatých dle kritérií pro rok 2018/2019.
Seznam přijatých.

Nejsou zveřejněna jména přijatých dětí (pouze přidělená registrační čísla).

10.5.2018

13:00

17:00
ředitelna

Zákonní zástupci odevzdají zápisový lístek pouze do jediné zvolené MŠ,
pouze ale té, kde bylo dítě přijato.
Mezi 13.00 až 17.00 hod. přijdou rodiče společně s dítětem
a přinesou vyplněný zápisový lístek.

Nejsou zveřejněna jména přijatých dětí (pouze přidělená registrační čísla).
6.6.2018 10:00

11:30

Návštěvní dopoledne v MŠ pro přijaté děti a jejich rodiče.

Důležité pro úspěšný začátek adaptace.

6.6.2018 Od
17:00

Podvečerní setkání s rodiči přijatých dětí + podepisování rozhodnutí o přijetí.

Program setkání: Informace o adaptace dětí, programu MŠ a provozozní záležitostech.

Tiskopisy
Dokument Popis
Žádost  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Dodatek  Dodatek k žádosti.
Evidenční list
Evidenční list pro dítě v MŠ Motýlek.

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Motýlek V ŘÁDNÉM TERMÍNU ZÁPISU pro školní rok 2018/2019

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v části druhé a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro rodiče:

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti § 34 a 34b školského zákona)

 • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
 • Zákonný zástupce má povinnost spolu s odevzdáním žádosti předložit svůj platný průkaz totožnosti, případně občanský průkaz dítěte, rodný list dítěte a potvrzení o TP dítěte (jen pokud není shodné s rodiči dítěte), dále možnost podat originál žádosti o přijetí, evidenčního listu a dodatku k přihlášce do více mateřských škol. Je povinností rodiče odevzdat originál zdravotní zprávy či její notářsky ověřenou kopii.
 • Ředitelka mateřské školy je povinna přihlášku, evidenční list a dodatek k přihlášce od zákonných zástupců přijmout a dle kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítě do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka školy v kritériích.
 • MŠ zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a další informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ a umístěním na webových stránkách MŠ od 21.03.2018.

Pokyny pro rodiče:

 1.  Zákonný zástupce dítěte si vytiskne formuláře (žádost, evidenční list a dodatek k přihlášce) na webu mateřské školy od 21.03.2018. (Příp. měsíc před zápisem budou žádosti a evidenční listy k dispozici ke stažení na portálu www.jakdoskolky.cz). Formuláře je možné také získat v listinné podobě v MŠ Motýlek 25. 04. 2018 od 10 do 11.30 hod. při příležitosti návštěvního dopoledne pro rodiče=nové zájemce (příp. na ÚMČ Prahy 6 ve vstupní hale nebo odboru školství, kultury a sportu). V MŠ Motýlek vítáme formuláře stažené z webu MŠ Motýlek
 2. Řádně vyplněné dokumenty, včetně lékařského potvrzení-originál či notářsky ověřená kopie, podepsané zákonnými zástupci dítěte, odevzdá zákonný zástupce do zvolené/ných mateřské/ých škol/y pouze ve stanoveném termínu, tj. 05.2018 od 13 do 17 hodin (tímto termínem je zahájeno správní řízení). Tento den je lepší přijít do MŠ Motýlek bez zapisovaného dítěte. Návštěvu s dítětem uvítáme v případě přijetí při odevzdání zápisového lístku dne 10. 05. 2018.
 3. V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:
 • Potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte v dané mateřské školy, včetně informace o možnosti nahlédnutí do spisu pouze svého dítěte (body dle kritérií) dne 09. 05. 18 od 10,30-11,30 h a vyjádření se k podkladům rozhodnutí.
 • Zápisový lístek.
 1. Termín zveřejnění výsledku zápisu je 09.05.2018 od 12 hodin, zveřejňují se pouze registrační čísla dětí. Výsledky jsou zveřejněny na webu školy a na vývěsce MŠ.
 2. Pokud bylo dítě přijato do více MŠ, zákonní zástupci odevzdají zápisový lístek pouze do jediné zvolené mateřské školy. Odevzdání zápisového lístku do MŠ je stanoveno pouze na 05.2018 v době od 13 do 17 hodin, rodiče přijdou společně s dítětem, které do MŠ Motýlek přihlašují. Zákonní zástupci v MŠ vyplní spolu s vedením MŠ formulář o "Zpětvzetí žádosti do ostatních MŠ", kde žádali o přijetí dítěte a současně vyplní Usnesení o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí přihlášky do MŠ dle §66 odst.1 písm. a) správního řádu.
 3. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu, bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
 4. Rodiče jsou povinni seznámit se se způsobem adaptace nových dětí, podáním žádosti o přijetí do této MŠ projevují souhlas s tímto způsobem adaptace v září 2018.
 5. Termín sejmutí zveřejněného výsledku zápisu je 25. 05. 2018. Do 01. 06. 2018 bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí, v ředitelně osobně předáno nebo odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Motýlek

Ředitelka Mateřské školy Motýlek (dále jen mateřská škola) stanovila ve spolupráci se zřizovatelem MŠ následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle§ 34a) odstavce 5 školského zákona.

Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřské školy Motýlek, zřízené Městskou částí Praha 6 se podle ŠZ přednostně přijímají na volná místa děti s povinnou předškolní docházkou a děti, které dovrší 31.8.2018 čtyř let věku.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ.  

Počet volných míst pro školní rok 2018/19: 30 míst.

Do mateřské školy Motýlek, zřízené Městskou částí Praha 6, se přijímají děti, jejichž rodič podal žádost ve stanoveném termínu.

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

 1. trvalý pobyt dítěte
 • na území MČ Praha 6 přihlášené k TP                                                  50 bodů
 • na území jiné MČ nebo obce                                                                     1 bod
 1. věk dítěte dle narození v období
 •                      před 01.09.2013                                                                  30 bodů
 • od 01.09.2013 do 31.08.2014                                                               10 bodů
 • od 01.09.2014 do 31.08.2015                                                                 5 bodů
 • od 01.09.2015 do 31.12.2015                                                                 1 bod
 1. individuální situace dítěte
 • MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 1.9.2018       1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku dětí od nejstaršího. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány pouze na základě doporučení odborného pracoviště a možností dané mateřské školy. Do bodového systému budou zařazovány pouze zcela vyplněné žádosti a evidenční listy, které byly odevzdány v řádném termínu zápisu. "Žádost", "evidenční list" a „dodatek k přihlášce“ jsou ke stažení na webu MŠ, (příp. na www.jakdoskolky.cz). Listinnou podobu si můžete vyzvednout 25.04.18 mezi 10-11.30 hod. v MŠ Motýlek, (příp. poté na ÚMČ Prahy 6).

Na 02.05. 2018 v době od 13,00 do 17,00 hod. je stanoveno odevzdání vyplněných originálů formulářů: žádost a evidenční list s podpisy obou zákonných zástupců a dodatek k žádosti (čas je možné rezervovat na webu MŠ). Před rozhodnutím podat v MŠM žádost o přijetí se seznamte s průběhem adaptace dětí v MŠ Motýlek.

Dne 09.05.2018 budou zveřejněna registrační čísla přijatých dětí. Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek.

Na 10.05.2018 od 13 do 17 hod. je stanoveno odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ, která může dítě přijmout, a je konečným rozhodnutím zákonného zástupce.Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář "Zpětvzetí žádostí" do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal. Formulář přímo v MŠ vyplní a podepíše. Pokud nebude zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem dítěte do zvolené mateřské školy v tomto termínu, bude místo postoupeno dalšímu zájemci.

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Aktualizace 3.5.2018.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.